[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ALGEMENE VOORWAARDEN NEWBIZZ.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten en levering van overige diensten en producten, allen in de ruimste zin des woords, hierna aan te duiden als “Opdracht”, van, door of namens NewBizz B.V. (hierna te noemen: “Opdrachtnemer” of “NewBizz”), voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Met de overeenkomst of Opdracht wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan NewBizz werkzaamheden voor een Opdrachtgever verricht en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht ingeschakelde derden.
 4. NewBizz is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van gewijzigde algemene voorwaarden zijn deze per onmiddellijk van toepassing op alle nieuwe en lopende opdrachten.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 Opdrachtomschrijving

 1. Opdrachtnemer dient zich in voldoende mate op de hoogte te stellen van de doelstellingen van Opdrachtgever met de Opdracht.
 2. Opdrachtbevestigingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt.
 3. Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Contractduur, uitvoeringstermijnen, levertijd, planning

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Overeengekomen levertijden zijn niet verbindend bij vertraging wegens onvoorziene omstandigheden die samenhangen met tussentijdse wijzigingen in de Opdracht of met andere omstandigheden waarmee noch Opdrachtnemer, noch Opdrachtgever, bij het tot stand komen van de overeenkomst redelijkerwijs rekening behoefde te houden. Indien Opdrachtnemer een vertraging voorziet, zal hij Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 5. (Tussentijdse) beëindiging van de opdracht/opschorting en ontbinding van de Opdracht

 1. Beide partijen hebben het recht om op ieder moment de opdracht schriftelijk op te zeggen. Opdrachtgever is in dat geval gehouden alle kosten te voldoen aan Opdrachtnemer voor de tot op het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden, en eventuele overige kosten te vergoeden. Een opdracht kan niet met terugwerkende kracht worden beëindigd.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de Opdrachtgever een Opdracht annuleert of voortijdig beëindigt, dan zullen de reeds verrichte werkzaamheden van Opdrachtnemer, vermeerderd met eventuele kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht en is Opdrachtgever gehouden tot betaling daarvan.

 

Artikel 6. Betaling

 1. De werkzaamheden van NewBizz worden gefactureerd op basis van een uurtarief, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen.
 2. Opdrachtnemer verstuurt in beginsel achteraf facturen en uitsluitend per e-mail of langs andere digitale weg. De factuur bevat/vermeldt een algemene omschrijving van de verrichte werkzaamheden.
 3. De kosten die niet in de tarieven zijn verwerkt, worden door Opdrachtnemer direct aan Opdrachtgever doorbelast. Het betreft hier onder meer (doch niet uitsluitend) reis- en verblijfkosten en de kosten van derden die -na toestemming van Opdrachtgever- zijn ingeschakeld.
 4. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Opdrachtnemer is gerechtigd om maandelijks te factureren.
 5. Indien Opdrachtgever van mening is dat de factuur onjuist is, dient Opdrachtgever binnen één week na factuurdatum het bezwaar schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Opdrachtnemer. Nadien geldt de factuur als onbetwist tussen partijen. Een eventueel bezwaar schort en/of heft de verplichting van Opdrachtgever tot tijdige betaling van de factuur niet op.
 6. Bij het niet tijdig betalen van de factuur behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om zijn werkzaamheden per direct op te schorten.
 7. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere aanzegging of ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd. Tevens is Opdrachtnemer vanaf dat moment gerechtigd incassomaatregelen te treffen.
 8. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en eventuele incassokosten komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom en rente, met een minimum van 500 euro. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Opdrachtnemer gemaakte kosten.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van Opdrachtgever is NewBizz gerechtigd om alle vorderingen op de klant per onmiddellijk op te eisen.

 

Artikel 7 Klachten

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden van Opdrachtnemer moeten schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt binnen 14 dagen nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek als de Opdrachtgever aantoont dat hij/zij het gebrek in redelijkheid niet eerder kon ontdekken.
 2. Een eventuele klacht schort en/of heft de verplichting van Opdrachtgever tot tijdige betaling van de factuur niet op.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die:
  1. voortvloeit uit (korte) mondelinge adviezen waarvoor Opdrachtnemer bij Opdrachtgever geen kosten in rekening heeft gebracht; en/of
  2. is ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens; en/of
  3. is veroorzaakt doordat Opdrachtnemer de werkzaamheden heeft opgeschort vanwege het niet tijdig betalen van een factuur; en/of
  4. is ontstaan door tekortkomingen van ingeschakelde derden;
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Onverminderd het voorgaande is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als gevolg van of in verband met de uitvoering van een opdracht, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald op basis van de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 5. Indien er om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt en/of deze verzekering geen dekking biedt, kan Opdrachtnemer beperkt aansprakelijk worden gesteld tot maximaal het voor de betreffende opdracht aan honorarium ontvangen bedrag. Indien de opdracht een looptijd heeft van langer dan 3 maanden, dan wordt de hiervoor genoemde aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat Opdrachtnemer over de laatste 3 maanden van Opdrachtgever heeft ontvangen.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 9 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Alle door NewBizz verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, modellen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van een Opdracht en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NewBizz worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, (commercieel) geëxploiteerd, of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10 Geheimhouding en omgang persoonsgegevens en data

 1. Beide partijen zijn, behoudens een wettelijke plicht, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring van NewBizz, waarvan de laatste versie te vinden is op de website van NewBizz.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]